L'espai virtual de l'Escola del Consum de Catalunya, s’organitza en dos entorns independents: educació i formació. Et pots registrar en un o en els dos (cal tenir en compte que necessitaràs un correu electrònic diferent per a cadascun).

Si ets funcionari o funcionària de la Generalitat de Catalunya i vols accedir a l’entorn de formació no t’has de registrar, només has d’iniciar sessió directament amb les teves credencials GICAR.

Entorn d’educació

La seva finalitat és afavorir la presència de l'educació en consum dins de l'àmbit educatiu català, posant al servei de la ciutadania una diversitat d'activitats (tallers, seminaris, sessions didàctiques i xerrades), adreçades a:

  • Centres educatius de Catalunya (Educació primària, educació secundària obligatòria i post obligatòria, educació especial i universitats)
  • Altres col·lectius del món educatiu de Catalunya (AMPA, mestres, professors i professores i entitats educatives)

Contacte: aula.consum@gencat.cat


Entorn de formació

El seu objectiu és formar les persones perquè coneguin llurs drets i deures com a consumidores, els agents econòmics perquè desenvolupi les seves activitats de manera que ajudin a garantir la fluïdesa i la qualitat en les relacions del mercat i el personal treballador dels Serveis Públics de Consum per dotar-lo de les eines necessàries pel desenvolupament de la seva tasca professional. Així doncs aquest entorn s’adreça a:

  • Personal de les Administracions públiques (Agència Catalana del Consum, Departament d’Empresa i Treball, altres departaments de la Generalitat de Catalunya, Serveis Públics de Consum i d’altres administracions de consum de fora del territori de Catalunya)
  • Agents claus (Organitzacions de persones consumidores, Col·legis professionals, organitzacions empresarials, empreses i comerciants, ciutadania i altres agents socials)

Contacte: accformacio@gencat.cat

 Guia de registre a l'entorn d'educació
 Guia de registre a l'entorn de formació