L’Escola del Consum de Catalunya es crea perquè així ho diu la normativa, entre d’altres, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (art. 123 d), la Llei de creació de l’Agència Catalana del Consum (Preàmbul, art. 2.2 i art. 3 e) i g) i el Codi de consum de Catalunya (art. 126-17, art. 126-18 i art.126-19).

Però, sobretot, com a punt de trobada entre l’Agència Catalana del Consum i la ciutadania, com a instrument de detecció de necessitats per definir les polítiques públiques de l’Agència Catalana del Consum i per dotar la ciutadania dels mitjans necessaris per a enfortir el seu potencial per esdevenir persones consumidores crítiques, actives i responsables.

La seva missió és educar i formar la ciutadania en el consum responsable, promoure la transferència del coneixement en matèria de consum, detectar les necessitats de la ciutadania en matèria de consum i donar visibilitat a les actuacions de l’Agència Catalana de Consum.

Per aconseguir aquesta fita, s’estructura en quatre àrees: docència, divulgació, innovació i recerca.

Les principals línies d’actuació d’aquestes àrees són:

1. Àrea de docència

 • Tallers d’educació en consum
 • Xerrades d’educació en consum
 • Concursos escolars
 • Cursos, tallers i sessions formatives
 • Xerrades formatives

2. Àrea de divulgació

 • Organització de jornades
 • Xerrades adreçades als diferents col·lectius de la ciutadania
 • Assistència a fires 
 • Altres esdeveniments
 • Articles i anuncis en premsa i/o ràdio i televisió
 • Presència continua a les xarxes socials com a institució

3. Àrea d’innovació i de transferència del coneixement 

 • Implementació d’un model propi de gestió del coneixement
 • Actualització del contingut de les activitats de l’Escola del Consum de Catalunya
 • Seminaris i sessions didàctiques
 • Jornades de bones pràctiques
 • Assistència a jornades i congressos
 • Recursos en obert

4. Àrea de recerca

 • Estudis d’hàbits de consum de diferents col·lectius de ciutadans
 • Aprofundiment en el dret del consum
 • Prospecció de futur
 • Articles especialitzats
 • Focus-grup