Llistat de polítiques actives

Nom Tipologia Consentiment de l'usuari
Acord de protecció de dades Política de privacitat Tots els usuaris

Resum

Llegeix i accepta les següents polítiques del lloc

Text complet de les condicions d'ús

Acord de protecció de dades

 L’Àgència Catalana del Consum garanteix el dret a la protecció de les dades personals que es faciliten a través d’aquesta aplicació en el termes establerts per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garanties digitals i pel Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals.

En aquest sentit us informem que les dades s’incorporaran al Registre de tractament de dades d’activitats formatives de l’Agència Catalana del Consum.


Especificitats del tractament

  • Identificació del tractament: Activitats formatives i educatives
  • Responsable del tractament: Secció de Formació i Educació de l’Agència Catalana del Consum. 
  • Legitimació: consentiment de la persona interessada.
  • Finalitat: La finalitat del tractament és la gestió dels alumnes i docents de les activitats formatives i educatives organitzades per la Secció de Formació i Educació. Els usos previstos són la inscripció i la certificació de les persones assistents a les activitats formatives, així com els nomenaments, la contractació i la certificació dels docents de les activitats formatives organitzades per la Secció de Formació i Educació de l’Agència Catalana del Consum. 
  • Destinataris: Les dades es cedeixen a la Secció de Formació i Educació, i a totes les persones que accedeixin a les dades en virtut del principi de publicitat activa previst a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  • Drets de les persones interessades: sol·licitar l’accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o oposició al tractament. Per fer-ho, cal utilitzar el correu accformacio@gencat.cat.
  • Informació addicional: Podeu trobar més informació en relació a la política de protecció de dades de l’Agència a la seva pàgina web.